fbpx

Obchodní podmínky

Vertical Videos

Obchodní podmínky

Vertical Videos

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“)

            Ing. Jan Řezníček
            IČ: 06280323
            se sídlem: Na Rozdílu 40, 160 00 Praha 6
            zapsaný u úřadu Městské části Praha 6

            kontaktní údaje:
            e-mail: info@verticalvideos.cz
            telefon : +4207749884567
            web: www.verticalvideos.cz

            (dále jako „prodávající“)

 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jako „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.verticalvideos.cz (dále jako „internetový obchod“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 5. Tyto obchodní podmínky se stávají platnými ve chvíli, kdy se z návštěvníka webových stránek www.verticalvideos.cz stane kupující. To se stává ve chvíli, kdy odešle objednávku.

II. Informace o zboží, službách a cenách

 1. Zbožím či službou je dodání jakéhokoli výstupu, který je prodávající schopen dodat a zároveň k němu má prodávající živnostenské oprávnění. Nejčastěji se službou rozumí dodání fotografických materiálů v jakékoli podobě včetně jejich tvorby, grafických materiálů v jakékoli podobě, nebo audiovizuálních materiálů ve zpracované podobě nebo nezpracované podobě. Konkrétní služby či zboží jsou vždy upřesněné odeslanou objednávkou, v emailové komunikaci nebo jinou formou komunikace klienta a poskytovatele. Specifikace několika nejčastěji poskytovaného zboží a služeb jsou k nalezení zde nebo na stránkách www.verticalvideos.cz. V případě, že nejsou zpracovány na výše uvedených odkazech, je platná ústní nebo písemná dohoda o specifikaci poskytovaného zboží či služeb mezi kupujícím a prodávajícím.
 2. Veškerá prezentace zboží či služeb umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb či zboží.
 3. Jednotlivé zboží a služby, které prodávající prodává a poskytuje mají různou dobu dodání. Informace o době dodání je vždy uvedena u specifikace zboží a služby. Doba dodání vždy začíná běžet až ve chvíli, kdy jsou kupujícím dodány všechny nezbytné podklady. Seznam nezbytných podkladů je opět uveden ve specifikaci jednotlivých služeb a zboží.
 4. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za obsah podkladů dodaných kupujícím.
 5. V případě neschopnosti dodržet termín dodání prodávající informuje kupujícího ihned, kdy mu bude tato skutečnost známa. Zároveň s tím je prodávající povinen oznámit kupujícímu nový termín dodání zboží či služeb.
 6. Kupující má možnost s uvedeným novým termínem dodání nesouhlasit, žádat přiměřenou finanční kompenzaci, nebo odstoupit od smlouvy. 
 7. Podle typu objednaného zboží či služeb a dodaných podkladů kupujícím prodávající zpracovanou službu zašle kupujícímu k náhledu na email, který uvedl při objednání. Zboží prodávající označí vodoznakem. Následně má klient možnost se ke zpracování služby vyjádřit – takový postup prodávající nazývá jedno kolo připomínek, nebo revize (dále jako „připomínkové kolo“). Konkrétní počet kol připomínek je uveden ve specifikaci jednotlivých služeb.
 8. Prodávající je následně povinen zapracovat případné připomínky zaslané kupujícím do výstupu služby, pokud nejsou v rozporu se specifikací dané služby, morálními hodnotami nebo zákonem.
 9. Zpracované zboží či službu prodávající opět zašle ke schválení na email kupujícího, ze kterého kupující odeslal objednávku.
 10. V případě, že kupující vyčerpal všechna připomínková kola, může si další kola přikoupit. Více informací o ceně dalších připomínkových kol je ve specifikaci jednotlivých služeb.
 11. V případě, že kupující nemůže schválit výstup (zboží či služby) z důvodu pochybení na straně poskytovatele, nejedná se o připomínkové kolo a kupující má stále nárok na využití tolika připomínkových kol, na které má nárok.
 12. Ve chvíli schválení výstupu služby (zboží či služby) zaniká kupujícímu nárok na reklamaci nebo vrácení služby. Takový výstup nepodléhá zkáze, devalvaci, ani jinému způsobu znehodnocení, a tudíž není možné jej ani vrátit nebo reklamovat. Jedinou výjimkou je, že data, která kupující obdrží po připsání platby na účet prodávajícího, se nebudou shodovat s náhledem, který obdržel před schválením. V takovém případě má nárok na reklamaci výstupu a prodávající je povinen neprodleně zjednat nápravu na vlastní náklady.
 13. Ve chvíli, kdy je výstup služby (zboží či služba) schválen kupujícím, vzniká kupujícímu povinnost úhrady částky za tvorbu služby.
 14. Faktura na příslušnou částku objednané služby zohlední doobjednání dalších částí služby ze strany klienta v průběhu jejího zpracovávání či poskytnutí slevy ze strany poskytovatele v případě jeho pochybení.
 15. Faktura vystavená za dodání zboží či služby má dobu splatnosti 14 dní. Kupující může požádat o změnu doby splatnosti.
 16. V případě objednání více služeb či zboží, je možné na přání kupujícího vystavit souhrnnou fakturu. Tato faktura zahrnuje cenu všech poskytovaných služeb či dodání zboží, a je nutné ji zaplatit před obdržením výstupu první zpracovávané služby či dodáním zboží.
 17. V případě, že kupující v průběhu zpracování služeb či dodání zboží požádá o změnu služby či zboží, bude před dodáním výstupu poslední zpracovávané služby či zboží vystavena faktura zohledňující tyto změny.
 18. Pokud by v průběhu zpracovávání dalších služeb byla poskytnuta sleva a nebylo by možné tuto slevu odečíst od nově vzniklých změn, je tato sleva přenositelná na další objednávku služby či služby. Maximální doba platnosti takové slevy je 1 rok od jejího poskytnutí.
 19. Výsledný výstup služby, bez vodoznaku, bude kupujícímu doručen do emailové schránky běžně do 24 hodin od připsání částky na účet prodávajícího, nejpozději však do 48 hodin.
 20. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout zdrojová data výstupů poskytovaných služeb či zboží.
 21. Zpracované služby či zboží prodávající není povinen archivovat, a tak je možné, že nebude moci opakovaně poskytnout zpracované výstupy služeb, které už jednou byly odevzdány kupujícímu.
 22. Odevzdáním výstupu zároveň prodávající převádí autorská práva na osobu nebo subjekt, pro který byla vystavena faktura za poskytnuté služby. Tato osoba nebo subjekt nemusí být totožná s kupujícím.
 23. Nabyvatel autorských práv může výstupem služby plně disponovat, jako by jednalo o jeho vlastní tvorbu. Výjimkou jsou podklady, ke kterým prodávající nevlastní autorská práva. Takovými zpravidla bývají fotografická, audiovizuální, hudební data z databank (k takovým je však prodávající povinen na vyžádání kupujícího doložit licence užití), podklady bez autorských práv, nebo podklady poskytnuté klientem.
 24. Prodávající vyhrazuje právo výstupy nadále disponovat, zařadit si je do portfolia a využívat je k vlastním marketingovým a reklamním účelům, a to po neomezeně dlouhou dobu. Nabyvatel autorských práv má možnost požádat prodávajícího, aby se zřekl tohoto práva. Musí tak být učiněno zároveň s odesláním objednávky a prodávající má možnost tuto žádost odmítnout.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace,
  • odesláním emailu, ze kterého je patrné, že kupující má zájem objednat službu nebo zboží,
  • telefonicky (hovor či sms).
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere konkrétní službu či zboží.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Kupující má možnost s těmito podmínkami nesouhlasit, nicméně pak nemůže odeslat objednávku standardní cestou. V případě, že takový kupující má stále zájem o naše služby či zboží, je nutné prodávajícího kontaktovat jinou formou než pomocí objednávkového formuláře, s návrhem na způsob spolupráce, který není ošetřen těmito podmínkami.
 5. I když má kupující možnost navrhnout jinou formu spolupráce, neznamená to, že ji prodávající musí přijmout.
 6. Pokud ale kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami, tak spolupráci prodávající přijmout musí. Prodávající si vyhrazuje právo spolupráci odmítnout poskytnutí specifické služby či zboží pokud by se jednalo o nezákonnou nebo nemorální činnost a pokud prodávající podniká v oblasti tabákových výrobků, alkoholu nebo sexuálních služeb.
 7. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.
 8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 9. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku zasláním e-mailu na e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu službu či zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícího na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu za poskytnuté služby či zboží a případné náklady spojené s dodáním služby či zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1216607041/3030, vedený u Air Bank a. s.
 2. Společně s kupní cenou je klient povinen uhradit poskytovateli náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou za poskytnuté služby i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti je cena splatná při poskytnutí služby či zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí služeb či dodání zboží.
 4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje klient podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 6. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží či prostřednictvím e-mailu.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel smlouvu o poskytování služeb mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
  • ode dne převzetí zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 3. Klient nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupení od smlouvy.
 6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.
 7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 19. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

VIII. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

Nebuďte už za jelimánky,

berte tipy, triky a novinky do schránky.

Chcete vědět, co posíláme? Koukněte sem.

Pojďme si povídat

Zjistěte, jak vám můžeme pomoci.

Nebo nám rovnou zavolejte na 774 988 567.